Cele i Zadania Izby

Do celów i zadań Izby należą:

 1. Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego.
 2. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
 3. Wyrażenie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.
 5. Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą.
 6. Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowo – wychowawczej, sportowo – turystycznej i towarzyskiej, służącej integracji członków Izby i środowiska.
 7. Propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości obywateli, jako podstawy rozwoju ekonomicznego.
 8. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, spółdzielniami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi oraz innymi organizacjami terenowymi.
 9. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy, w tym pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom niepełnosprawnym.
 10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 12. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.
 13. Działalność wspomagająca szkoleniowo lub informacyjnie osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.